Study and Work in TOKYO
เรียนและทำงานในโตเกียว

เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน เสริมสร้างทักษะและความรู้เฉพาะทางที่โตเกียว และตั้งเป้าหมายเพื่อหางานกัน!

คู่มือแนะนำการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติฉบับล่าสุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาคืออะไร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษาสายอาชีพที่จะให้ความรู้ในสายอาชีพ ให้ปฏิบัติจริงและให้ความรู้ด้านทักษะเฉพาะทาง โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้เทคนิค ทักษะ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง โดยมีการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา

ข้อดีของการศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาในญี่ปุ่น

 • คุณจะได้เรียนรู้ทักษะเฉพาะทางที่ตรงกับการเข้าทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ
 • คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคและความรู้ขั้นสูงในสาขาเฉพาะทางที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก
 • คุณจะได้รับวุฒิการศึกษาที่สามารถนำไปใช้สำหรับสมัครเข้าทำงานหรือเทียบโอนเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้

จำนวนนักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษามีทั้งสิ้น 52,000 คน

จากการสำรวจขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) มีนักเรียนต่างชาติศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นประมาณ 230,000 คน ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 10,000 คน จากผลกระทบจากการห้ามเข้าประเทศเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019. จำนวนนักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาระดับสูง เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก มีอยู่ 180,000 คน ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 20,000 คน และในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาประมาณ 52,000 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 18,000 คน. กรณีแบ่งแยกตามประเทศที่มาของนักเรียนต่างชาติ นักเรียนชาวจีนคิดเป็น 44.9%. ตามมาด้วยนักเรียนชาวเวียดนาม 16.1% และต่อด้วยนักเรียนชาวเนปาล เกาหลี และอินโดนีเซีย

จำนวนนักเรียนต่างชาติแบ่งตามประเทศ
จำนวนนักเรียนต่างชาติแบ่งตามประเทศ
การเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาต่างชาติ
การเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

"นักเรียนต่างชาติที่ต้องการหางานในประเทศญี่ปุ่น" มีเพิ่มมากขึ้น

จาก "แบบสำรวจการลงทะเบียนของนักเรียนต่างชาติในวิทยาลัยอาชีวศึกษา" ที่จัดทำขึ้นในเดือนธันวาคม 2020 (โครงการส่งเสริมการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฯ เฉพาะทางเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์ปีงบประมาณ 2020) 70% ของนักเรียนต่างชาติตอบกลับว่า "ต้องการหางานที่ญี่ปุ่น
จากคำตอบของนักเรียนปี 2 - 4 มีถึง 80% ที่ตอบว่าต้องการหางานที่ประเทศญี่ปุ่น

ต่อไปมาดูสถานการณ์ความเป็นจริงว่านักเรียนต่างชาติ หางานทำต่อหลังเรียนจบจากสถาบัน กันเป็นอย่างไร
กรณีที่นักเรียนต่างชาติจะทำงานในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนประเภทการพำนักจากแบบ "นักเรียน"
จากการแถลงของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่เกี่ยวกับ "สถานการณ์การเข้าทำงานในญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาติ ปี 2021" ในปี 2021 มีนักเรียนต่างชาติที่ถือสถานภาพการพำนักแบบนักเรียน ยื่นเปลี่ยนสถานภาพเพื่อทำงานในบริษัทที่ญี่ปุ่นทั้งหมด 31,955 คน และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพได้ 28,974 คน ทั้งจำนวนผู้ยื่นและผู้ที่ได้รับอนุญาตลดลงจากปีก่อนหน้า

สถานภาพการพำนักแบบ "วิศวกร・ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์・กิจการระหว่างประเทศ" คิดเป็น 85.8% ของทั้งหมด
ประเภทของบริษัทที่เข้าทำงาน แบ่งออกเป็นแบบไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลิต 80.3% และแบบอุตสาหกรรมการผลิต 18.1% เนื้อหางานที่ทำส่วนใหญ่จะเป็น "งานแปล ล่าม" 17.1% "งานพัฒนาคิดค้น" 7.6% "งานประสานงานระหว่างประเทศ" 7.5% "งานธุรการ" 7.2%

ระดับการศึกษาสูงสุดของนักเรียนต่างชาติที่เปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบทำงาน จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 9,833 คน (33.9) ลดลงจากปีก่อนหน้า 1,559 คน จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 12,042 คน (41.6%) เพิ่มขึ้น 1,648 คน โดย 35.5% ได้งานในบริษัทที่จังหวัดโตเกียว

ในปี 2019 มีการกำหนดสถานภาพการพำนักแบบใหม่ "ทักษะเฉพาะทาง"
ด้วยสถานภาพนี้ จะเพิ่มโอกาสทำให้สามารถทำงานในด้านที่เคยไม่ได้รับอนุญาตมาก่อนได้
แต่ด้านที่สามารถเลือกทำได้ มีเพียง 14 ประเภทเท่านั้น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่

ความเปลี่ยนแปลงของการได้รับสถานภาพการพำนัก (ปี 2012 - 2021)
ความเปลี่ยนแปลงของการได้รับสถานภาพการพำนัก (ปี 2012 - 2021)
เงื่อนไขในการหางาน จะต้องจบการศึกษาระดับเทียบเท่าปริญญาตรี - "โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสำหรับนักเรียนต่างชาติ" -
นักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ จะถือว่าจบการศึกษาระดับเทียบเท่าปริญญาตรีในการขอวีซ่าประเภท"วิศวกร・ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์・กิจการระหว่างประเทศ"
จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนสถานภาพการพำนักจากแบบนักเรียนเป็นแบบทำงาน ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีการตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวข้องของเนื้อหางานและสาขาที่เรียนจบมาอย่างเข้มงวด แต่ต่อจากนี้หากวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับการรับรอง จะถือว่านักเรียนเท่ากับจบเทียบเท่าปริญญาตรี จึงคาดว่านักเรียนต่างชาติที่เรียนจบวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะมีทางเลือกในการทำงานมากขึ้น
เป้าหมายหลังเรียนจบของนักเรียนต่างชาติ(แบบสำรวจนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 2020)
เป้าหมายหลังเรียนจบของนักเรียนต่างชาติ(แบบสำรวจนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 2020)
วีซ่าที่นักเรียนต่างชาติมักใช้ในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น (ตัวอย่าง)
วีซ่าที่นักเรียนต่างชาติมักใช้ในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น (ตัวอย่าง)
วีซ่ากิจกรรมพิเศษ (Designated Activities) เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมหางาน
สำหรับนักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศญี่ปุ่น สามารถได้รับวีซ่ากิจกรรมพิเศษ (Designated Activities) เพื่อทำกิจกรรมหางานในประเทศญี่ปุ่นต่อหลังจบการศึกษาได้
ระยะเวลาพำนัก หลังจบการศึกษา 6 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ปี

จุดที่ควรระวังในการเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการหรือไม่
เนื้อหาการสอนและจำนวนผู้สอน
ระบบชี้แนะการเข้าทำงานหรือเส้นทางชีวิตในอนาคตหลังจบการศึกษา
ระบบลดหรือยกเว้นค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา
สถานะการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนต่างชาติ

การเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือเส้นทางหลังจบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

การเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือเส้นทางหลังจบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ระบบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ทุนสนับสนุนสำหรับนักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัวที่เรียนดีเดือนละ 48,000 เยน

มีทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการฯ) ให้กับนักเรียนต่างชาติทุนรัฐบาล ทุนสนับสนุนนักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัวโดยองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) นอกจากนี้ยังมีทุนของรัฐบาลท้องถิ่น และทุนจากองค์กรเอกชนต่าง ๆ ด้วย

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธิการฯ) ให้กับนักเรียนต่างชาติทุนรัฐบาล
 • เงินสนับสนุน : เดือนละ 117,000 เยน (ปี 2022)
 • หน่วยงานที่ดำเนินการ : กระทรวงศึกษาธิการฯ สำนักอุดมศึกษา และแผนกนักเรียนต่างชาติทุนรัฐบาล
 • โทร : 03-5253-4111 (ตัวแทน)
 • หน่วยงานที่ดำเนินการ: http://www.mext.go.jp/
โครงการสนับสนุนการรับนักเรียนต่างชาติ (ทุนช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ กระทรวงศึกษาธิการฯ)
 • เงินสนับสนุน : เดือนละ 48,000 เยน (ปี 2021)
 • หน่วยงานที่ดำเนินการ : องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ฝ่ายทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย
 • โทร : 03-5520-6030
 • หน่วยงานที่ดำเนินการ: http://www.jasso.go.jp/

สถาบันในเมืองโตเกียวที่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้

รายชื่อสถาบันที่เป็นสมาชิกของ Tokyo-to Senshugakkou Kakushugakkou Association (Tosenkaku) และมีระบบรับนักเรียนต่างชาติ คลิกที่สาขาที่สนใจ เพื่อดูรายชื่อสถาบันที่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ ที่ชื่อของสถาบันได้ทำการลิงก์เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของสถาบันนั้น ๆ เอาไว้

อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม


ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม จะอบรมบุคลากรที่สามารถสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ "การผลิตสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์"แบบญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมอง
[สาขาที่เกี่ยวข้อง] IT / การออกแบบเว็บไซต์ / การสร้างเกม / วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรมเครื่องกล / สถาปัตยกรรม / วิศวกรรมโยธา・สำรวจ / วิศวกรรมยานยนต์ / เทคโนโลยีการออกอากาศ / เทคโนโลยีเสียง / เทคโนโลยีแว่นตา / และอื่น ๆ เทคโนโลยีชีวภาพ

การรักษาพยาบาล

อบรมบุคลากรที่จะสามารถทำงานในสถานที่รักษาพยาบาลได้จริง เนื่องจากเป็นงานที่ประเทศต้องการบุคลากรจำนวนมาก ทำให้คาดหวังได้ว่าจะได้รับการจ้างงานตลอดชีวิต

[สาขาที่เกี่ยวข้อง] พยาบาล / การตรวจร่างกาย / รังสีวินิจฉัย /เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคทันตกรรม / ทันตกรรม / กายภาพบำบัด / กิจกรรมบำบัด / การฝังเข็ม การนวดแบบอันมะ / การรักษากระดูกและกล้ามเนื้อแบบยูโด / การบำบัดผู้ที่มีปัญหาด้านการพูดการฟัง / กระดูกและข้อ และอื่น ๆ

สุขอนามัย (โภชนาการ การประกอบอาหาร ขนม ฯลฯ)


อบรมบุคลากรที่จะเป็นผู้เชียวชาญด้านอาหาร มีชั่วโมงเรียนเชิงปฏิบัติจำนวนมาก เพื่อให้มีพื้นฐานที่มั่นคง ก่อนที่จะออกไปทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
[สาขาที่เกี่ยวข้อง] นักโภชนาการ / นักควบคุมโภชนาการ / ผู้ประกอบอาหาร /นักควบคุมเทคนิคการประกอบอาหาร / นักสุขอนามัยการทำขนม / นักเทคนิคการทำขนม / นักทำขนม / นักขนมญี่ปุ่น / นักทำขนมปัง และอื่น ๆ

สุขอนามัย (เสริมสวย ทำผม ฯลฯ)


นอกจากจะอบรมบุคลากรที่จะเป็นช่างเสริมสวย และช่างทำผมแล้ว ในช่วงนี้ ยังอบรมบุคลากรที่จะตอบความต้องการของตลาดความงามที่กำลังขยายตัว เช่น ช่างแต่งหน้า ช่างทำเล็บ ช่างนวดหน้า เป็นต้น
[สาขาที่เกี่ยวข้อง] เสริมสวย / ทำผม / ช่างแต่งหน้า / ธุรกิจความงาม / ความงามครบวงจร / การเสริมความงาม / การแต่งหน้า / การทำเล็บ / ธุรกิจการแต่งงาน

การศึกษาและสวัสดิการสังคม


ฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทางให้กับบุคลากร เพื่อที่จะสามารถทำงานในด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคมที่กำลังขาดแคลนทรัพยากรบุคคลได้
[สาขาที่เกี่ยวข้อง] การศึกษาปฐมวัย / ฝึกอบรมครูอนุบาล / เนอสเซอรี่ / ฝึกอบรมครูเนอสเซอรี่ / สวัสดิการการบริบาล / สวัสดิการสังคม / สวัสดิการเด็ก / สวัสดิการสุขภาพจิต

ธุรกิจพาณิชย์เชิงปฏิบัติ


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกับธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้ทันที จัดหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม
[สาขาที่เกี่ยวข้อง] นักบัญชี / นักบัญชีภาษีอากร / ผู้ทำบัญชี / ผู้บริหารธุรกิจ / เจ้าหน้าที่สำนักงานการแพทย์ / เจ้าหน้าที่สำนักงานเภสัชกร / ธุรกิจการค้า / โรงแรม / ธุรกิจท่องเที่ยว / พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / รถไฟ・การขนส่ง / ธุรกิจการแต่งงาน และอื่น ๆ

ด้านเสื้อผ้า, เครื่องประดับ และคหกรรม


มีสาขาที่ครอบคลุมหลากหลายอาชีพในวงการแฟชั่น ได้ฝึกทั้งทักษะที่จำเป็นและได้เรียนรู้การออกแบบอย่างอิสระ
[สาขาที่เกี่ยวข้อง] การออกแบบแฟชั่น / ธุรกิจแฟชั่น / เครื่องแต่งกาย / เทคนิคการออกแบบ / การออกแบบแพทเทิร์น / สไตลิสต์ / กิโมโน

วัฒนธรรมและการศึกษา


เป็นสาขาที่มีความหลากหลาย ทั้งสายศิลปะ เช่น การออกแบบ วิจิตรศิลป์ อนิเมชั่น สายภาษา กีฬา สัตว์ และกฎหมาย เป็นต้น
[สาขาที่เกี่ยวข้อง] ภาษา / กราฟฟิคดีไซน์ / การออกแบบผลิตภัณฑ์ / การถ่ายภาพ / จิตรกรรม / มังงะ / สื่อสารมวลชน / ภาพยนตร์ / เสียง / แสง / ดนตรี / การเต้น / การแสดง / นักพากย์ / กีฬา / ข้าราชการ และอื่น ๆ
ช่องทางให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อณประเทศญี่ปุ่น

จุลสารนี้จัดทำขึ้นโดยรัฐบาลกรุงโตเกียวสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น

สารบัญ

1.ในการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ควรมีการเตรียมตัวอย่างไร
 1. ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นเป็นอย่างไร
 2. ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนต่างชาติที่กำลังเรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่าไร
 3. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง
 4. ค่าเล่าเรียนประมาณเท่าไร
 5. สถานภาพการพำนักคืออะไร ในการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นจะต้องมีสถานภาพการพำนักประเภทใด
2.ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแบบไหนได้บ้าง
 1. สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นคืออะไร เป็นสถาบันแบบไหน
 2. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
 3. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
 4. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระยะสั้นมีอะไรบ้าง
 5. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมีอะไรบ้าง
 6. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษามีอะไรบ้าง
 7. มีระบบทุนการศึกษาไหม
 8. สามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ไหม
3.การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร
 1. บัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัย (Zairyu Card) คืออะไร
 2. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ญี่ปุ่นประมาณเท่าไร
 3. นักเรียนต่างชาติทำงานพิเศษได้ไหม
 4. การติดต่อไฟฟ้า แก๊ส น้ำประปา โทรศัพท์ ต้องทำอย่างไร
 5. การทิ้งขยะทำอย่างไร จะต้องทิ้งเมื่อไร (ขยะและการรีไซเคิล)
 6. ในเวลาฉุกเฉินควรทำอย่างไร
 7. จำเป็นต้องสมัครประกันสุขภาพ และบำนาญแห่งชาติหรือไม่
 8. มายนัมเบอร์ (My Number) คืออะไร
 9. มีขั้นตอนการดำเนินการอะไรที่จำเป็นต้องทำในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น
 10. สิ่งที่นักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่นต้องคำนึงและระมัดระวังมีอะไรบ้าง